1966 – 1991

Početak rada Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac, koja je do 15.10.2019. godine poslovala pod imenom Fabrika maziva FAM, datira iz 1966. godine kada se iz sastava tadašnje hemijske industrije „Merima“, izdvaja u samostalno preduzeće, fabrika jestivih ulja i pogon za proizvodnju tovatnih masti, koje do 1972. godine posluje u okviru Združenog preduzeća IPK „Vrbas“ u Vrbasu pod nazivom Fabrika ulja i maziva, Kruševac.

Krajem 1972. godine zbog različitih tehnologija proizvodnih procesa jestivih ulja i maziva, kao i razlika u svojstvima i primeni proizvoda, došlo je do odvajanja fabrike maziva od fabrike ulja koje posluje pod nazivom „FAM“ FABRIKA MAZIVA – KRUŠEVAC.

U 1972. godini ostvarena je proizvodnja od 1.800 tona sa asortimanom od 60 proizvoda i to pretežno iz oblasti sredstava za obradu metala i mazivih masti. Fabrika je zapošljavala ukupno 47 radnika, a od toga 2 sa visokom stručnom spremom. FAM ulazi u veće rekonstrukcije objekata, modernizaciju i povećanje kapaciteta za proizvodnju mazivih masti, industrijskih ulja, paketa aditiva i emulgatora.

U 1982. godini FAM dostiže najveću proizvodnju u obimu od 34.069 tona, sa asortimanom od 147 proizvoda.

1990. U cilju proširenja poslovanja i van okvira osnovne delatnosti Fabrika maziva, zajedno sa firmom „Interexport“ Beograd, osniva zajedničko preduzeće „Faminex“ d.o.o. čija je delatnost proizvodnja i promet specijalnih maziva, sa sedištem u Slobodnoj zoni Beograd.

1992 – 2006

Od 1992. godine Fabrika maziva posluje u sastavu Javnog preduzeća za proizvodnju i promet nafte i prirodnog gasa, NIS – Naftna industrija Srbije, sa novim nazivom, NIS-Fabrika maziva-FAM, kao deo preduzeća za proizvodnju maziva. U ovom periodu, kompanija se intenzivno razvija u pogledu asortimana, programa i investicija.

1995. godina ima višestruki značaj za razvoj FAM-a. NIS-Fabrika maziva-FAM je osnovala preduzeće Fampharm, čija je osnovna delatnost proizvodnja farmaceutskih preparata. U cilju proširenja tržišta i u drugim delovima bivše SFRJ osnovano je 1995. godine preduzeće Faminex d.o.o. sa sedištem u Skoplju a 1996. i preduzeće Faminex d.o.o. sa sedištem u Sokolcu. NIS-FAM ulazi u intenzivne investicione aktivnosti u cilju dislokacije svojih prozvodnih kapaciteta, na prostoru od 19 hektara. Na novoj lokaciji u Bivolju izgrađeni su proizvodno skladišni objekti u površini od 25.500 m2 sa kompletnom infrastrukturom i odgovarajućim energetskim resursima.

1997. Fabrika maziva osniva preduzeće Famambalaža d.o.o. čija je delatnost izrada čelične i plastične ambalaže za svoje potrebe i za potrebe tržišta.

1999. Počinje proizvodnja mazivih masti u novoizgradjenom pogonu na novoj lokaciji u Bivolju.

2003. Završetkom pomenutih investicionih aktivnosti, stvaraju se uslovi za povećanje kapaciteta, asortimana i osvajanja novih tehnologija. Fabrika za proizvodnju motornih i industrijskih ulja koja je puštena u rad 30.06.2003. godine predstavlja savremenu proizvodnju koja se odvija u potpuno automatizovanom režimu sa softverskim vođenjem procesa. NIS-Fabrika maziva-FAM je u svoju novu lokaciju uložila oko 50 miliona dolara sopstvenih sredstava.

2005. Prestankom važenja Zakona o NIS-u, novoosnovano društvo za proizvodnju derivata nafte FABRIKA MAZIVA d.o.o. Kruševac, počinje da posluje 01.10.2005. kao samostalni pravni subjekt, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije.

2006. Fabrika za proizvodnju plastične i čelične ambalaže Famambalaža pripojena je Fabrici maziva d.o.o.

2007 – 2011

2007. Izvršena je privatizacija Fabrike maziva. U postupku tenderske prodaje, 70% kapitla prodato je konzorcijumu pravnih lica koji su činili Preduzeće za puteve Beograd a.d. Beograd i Preduzeće za trgovinu i konsalting Petrobart d.o.o.Beograd. Društvo je promenilo pravnu formu iz društva sa ograničenom odgovornošću u otvoreno akcionarsko društvo i izvršilo konverziju uloga u akcije. Posle završenog postupka privatizacije, FAM posluje u okviru sistema NIBENS grupe.

2008. godine Faminex d.o.o. Kruševac je pripojen FAM-u.

2011. godine raskinut je ugovor o privatizaciji FAM-a sa kupcem kapitala zbog neispunjenja ugovornih obaveza i velike prezaduženosti kompanije. FAM je ponovo u državnom vlasništvu. Učešće države u strukturi kapitala je 99,63%. Nakon raskida privatizacije doneta je Odluka o restrukturiranju i imenovan je privremeni zastupnik kapitala.

2012 – 2019

2015. započet je postupak reorganizacije FAM-a kroz unapred pripremljeni plan reorganizacije(UPPR).

2017. pušten je u rad novoizgrađeni pogon za proizvodnju antikorozivnih sredstava (AKZ) i sredstava za odmašćivanje i čišćenje (SOČ) na novoj lokaciji FAM-a u Bivolju.

2018. usvojen je unapred pripremljeni plan reorganizacije – prečišćen tekst od 09.11.2018. godine čija je glavna mera za realizaciju, prodaja dela imovine strateškom partneru, kompaniji Ellis Enterprises East d.o.o. Beograd, zavisno društvo kompanije Valvoline Holdings B.V. Holandija Dordeht, sa kojom je Republika Srbija potpisala Memorandum o razumevanju.

24.02.2019. godine sa kompanijom Ellis Enterprises East d.o.o. Beograd zaključen je Kupoprodajni ugovor za određenu imovinu FAM-a koji pored nepokretne i pokretne imovine obuhvata i intelektualnu svojinu.

01.07.2019. zaključena je transakcija po prethodno navedenom kupoprodajnom ugovoru. Ellis Enterprises East pruzeo imovinu FAM-a, koja je bila predmet kupoprodaje uključujući i kompletan portfolio proizvoda i usluga FAM-a.

15.10.2019. godine izvršena je promena poslovnog imena. Novo poslovno ime je Fabrika hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac.