„Strateški cilj kompanije je dalje unapredjenje stečene reputacije u dugogodišnjem poslovanju, kroz izradu kvalitetnih proizvoda i pružanje pune tehničko-komercijalne podrške kupcima, što je zacrtano u politici kvaliteta i aktivnostima na stalnom unapredjenju zaštite životne sredine“.

PROFIL KOMPANIJE

Proizvodni program Fabrike hemijskih proizvoda HEMOFLUID a.d. Kruševac obuhvata:

 1. Sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala
  Mineralna – emulgirajuća
  Polusintetička
  Sintetička
  Rezna ulja aktivna i neaktivna
 2. Sintetički koncentrati
 3. Aditivi i paketi aditiva
  Jonogeni emulgatori
  Nejonogeni emulgatori
  Antikorozioni aditivi
  EP aditivi
 4. Sredstva za termičku obradu metala
 5. Sredstva za obradu metala deformacijom i elektroerozijom
 6. Motorna ulja
  Mineralna,
  Polusintetička
  Sintetička
 7. Transmisiona ulja
  Mineralna
  Polusintetička
  Sintetička
 8. Industrijska ulja
  Mineralna
  Sintetička
 9. Antifrizi
 10. Sredstva za odmašćivanje i čišćenje
 11. Sredstva za oružje i oruđe
 12. Sredstva za građevinarstvo
 13. Sredstva za obradu izduvne emisije motora
 14. Hemijski proizvodi
O nama | Hemofluid

Koncepcija i struktura proizvodnje u organizacionom i tehnološkom smislu, omogućava raznovrsnu proizvodnju u pogledu asortimana proizvoda i pakovanja, a takodje i dalje proširivanje palete proizvoda.

Tehnologije HEMOFLUID-a su definisane primereno svojstvima proizvoda,standardima i zahtevima za visok kvalitet istih, u skladu sa proizvodnom i laboratorijskom opremom.

HEMOFLUID poseduje dugogodišnje iskustvo, ljudske i tehničko-tehnološke resurse koji zadovoljavaju stroge standarde kvaliteta proizvoda i omogućavaju implementaciju sve strožih ekoloških zahteva, kao i novih zahteva i trendova u navedenoj oblasti.

“HEMOFLUID a.d. “ poseduje ISO standarde kvaliteta, odobrenja proizvođača motora i menjača, kao i svetsku licencu za proizvodnju sredstava za obradu izduvne emisije vozila.

ISO9001 | Hemofluid
ISO14001 | Hemofluid
IQ Net | Hemofluid
AD Blue | Hemofluid

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

IMS – INTEGRISANI SISTEM KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Dugogodišnje sistematsko vođenje organizacije – organizacijska kultura i liderski principi, obezbedjuju okruženje u kome su svi zaposleni uključeni u dostizanje ciljeva organizacije.

Menadžment totalnim kvalitetom je integralni deo poslovne politike HEMOFLUID -a i putem kontinuiranog planiranja, praćenjem, proverama, preispitivanjima u smislu poboljšanja, predstavlja sredstvo menadžmenta u vođenju organizacije.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Potvrda HEMOFLUID-ove posvećenosti kvalitetu proizvoda jeste i Sistem menadžmenta kvalitetom.

Ovakva poslovna strategija se ostvaruje stalnim poboljšanjem Sistema upravljanja kvalitetom – QMS (prema standardu SRPS ISO 9001, i sistema upravljanja zaštitom životne sredine – EMS (prema standardu SRPS ISO 14001).

Politika kvaliteta obavezuje rukovodstvo da stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom. Poboljšavanja mogu da se odnose na karakteristike proizvoda, performanse, procese i sistem menadžmenta kvalitetom.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

HEMOFLUID neprestano prati zakonsku regulativu, kako domaću tako i medjunarodnu, u oblasti zaštite čovekove okoline.

Zbog prirode svoje delatnosti HEMOFLUID je izložen mnogim zahtevima u pogledu zaštite životne sredine. Ti zahtevi se odnose na obezbedjenje od zagađenja životne sredine kod proizvodjača i potrošača.

Zaštita životne sredine na proizvodnoj lokaciji HEMOFLUID-a je permanentna briga svih zaposlenih . Mere koje se preduzimaju u cilju zaštite životne sredine su prisutne u svim fazama rada.

Kao posledica svega ovoga, HEMOFLUID se sertifikovao prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001.

Strateško opredeljenje menadžmenta kvalitetom HEMOFLUID-a definisano je u Politici kvaliteta i zaštite životne sredine. Aktivnosti koje proističu iz pomenute politike kvaliteta daju veoma jasnu sliku o kompaniji.

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine je postavljen u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i predstavlja neraskidivu celinu sa sistemom menadžmenta kvalitetom i funkcioniše u skladu sa zahtevima standara SRPS ISO 9001:2015.

Na proizvodnoj lokaciji planski se vrši praćenje sledećih parametara:

check_circle emisije izduvnih gasova
check_circle kvalitet otpadnih voda
check_circle kvalitet radne sredine

HEMOFLUID obavlja svoje proizvodne i druge aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, štedeći resurse i energiju i smanjujući upotrebu štetnih materija i količinu štetnih otpada.